Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen Tájékoztató a www.lakaskulcs.eu oldalon (továbbiakban Honlap) a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, személyes adatok kezelése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik, különös tekintettel az alábbi rendelkezésekre:

A lakaskulcs.eu Honlap hirdetési szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó és a Hirdető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait jelen Tájékoztatóban leírt módon, célból és terjedelemben. Az oldal regisztrációja és Hirdetők adatmegadása a Hirdetők részéről önként történik, ilyen módon igénybe véve a Honlap szolgáltatását. Előfizetés esetén a Felhasználó díjfizetése esetén a 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.) az irányadó és az adatokat Szolgáltató ez alapján kezeli.

Az adatkezelés célja: az oldal üzemeltetése, online tartalomszolgáltatás, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának elősegítése, személyre szabott tartalmak megjelenítése, statisztikák, elemzések készítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban szereplő Szolgáltatón kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak, valamint azon weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalakon található hivatkozás vezet, illetve a Honlapon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléséért. Ilyen esetekben a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezései az irányadók.

Ha a Felhasználó a Honlapot látogatja a rendszer automatikusan rögzíti és tárolja a Felhasználó IP címét, Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, Szolgáltató jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása érdekében, az ahhoz szükséges ideig, abban az esetben is ha ehhez Felhasználó nem adta hozzájárulását. A Felhasználó döntése alapján a Szolgáltató a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, cégnév, székhely, telefonszám, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, előfizetési státus, Facebook ID, fotó) , valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hirdetése csak ezen adatok megadása után tehető közzé. Ezen adatok megadása minden esetben önkéntes.

Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook/instagram/Google vagy más közösségi fiókját összeköti a Honlapl-fiókjával, akkor Szolgáltató a fentieken kívül kezelheti Felhasználó alábbi Személyes adatait: közösségi fiókban profil neve, URL-je, azonosítója, profilképe, e-mail címe.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató tájékoztatása nélkül a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó egyéb szolgáltató, a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül Szolgáltató által folytatott Adatkezelésnek, azokért felelősséget nem vállal. Szolgáltató minden tőlük telhetőt megtesz az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltató címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatvedelem@lakaskulcs.eu e-mail címre küldött e-mailben. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A Felhasználó kérheti Szolgáltató által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. A legtöbb adat a Honlapon belül Felhasználó által is módosítható.

Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatok forrása minden esetben a Felhasználó, Szolgáltató adatokat külső forrásból nem gyűjt, kivéve ha erre Felhasználó a külső forrás adatkezelőjét felhatalmazta. Felhasználó a személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely szolgáltatás igénybe vételekor önként adja meg. Regisztráció esetén az azon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

A Hirdetővel a Honlapon a hirdetés iránt érdeklődők a hirdetésben megadott személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Az e-mail címek magánhirdető esetén nem kerülnek megjelenítésre. erre a célra külön e-mail modul áll az érdeklődő rendelkezésére.

A Honlap Érdeklődő ügyfeleinek a Hirdetővel történő kapcsolatfelvételhez nem szükséges regisztrálni.

A Felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során az általa más természetes személyekről megadott személyes adatokat jogszerűen kezeli, illetékes személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Felhasználó Regisztrációkor adatainak megadásával (pl. email cím, felhasználónév, jelszó stb.) egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Szolgáltató nem ellenőrzi a megadott Személyes adatokat.

Szolgáltató az általa kezelt Személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozót, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Külső szolgáltatót. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, ez semmilyen formában nem tartalmazhat az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot.

Az Szolgáltató gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetoleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Szolgáltató minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

A Szolgáltató nem ad ki semmilyen információt közvetlen megkeresés módszerével történő reklámozáshoz, e-mail, sms vagy telefonon történő megkereséshez.

Amennyiben Felhasználó e-mailt küld Szolgáltató részére, és a Felhasználó ezen kívül nem rendelkezik regisztrációval, Szolgáltató az e-mail címet az ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon törli, kivéve, ha a Szolgáltató jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, a Szolgáltató e jogos érdekének fennállásáig.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat a Szolgáltató rendszereiből törlődik.

 

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetők az Szolgáltató által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. Ez esetben a Személyes adat Szolgáltató rendszeréből törlődik. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést Szolgáltató Felhasználó tájékoztatása mellett végrehajtja.

Személyes adat törlésére irányuló igényt postai úton és e-mailben lehet kezdeményezni, annak teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Szolgáltató által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Szolgáltató a személyes adatokat a következő esetekben törli: a Felhasználó kérésére, amennyiben kezelésük jogellenes, adatkezelés célja megszűnt, kezelésének határideje lejárt, Bíróság vagy Hatóság elrendelte.

Szolgáltató jogosult adatfeldolgozót igénybe venni a tevékenysége ellátásához. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag Szolgáltatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni, Szolgáltató ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak Szolgáltató hozzájárulásával jogosultak.

Szolgáltató Külső szolgáltatókat vehet igénybe a Honlap szolgáltatásai biztosítása érdekében, és velük együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében azok saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Ilyen külső szolgáltató: Google Ireland Limited,

Felhasználó jogosult a Honlapra feltöltött hirdetését, személyes adatait, más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható, ezen kérését e-mailben jelzi Szolgáltató felé.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 30 perc

A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket ,de a sütit a felhasználó képes módosítani, törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelése általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt süti, cookie vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

A Szolgáltató együttműködhet olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. Szolgáltató webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal is együttműködik. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, cookie-k használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Ezen Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Digitális Közösségmérési Tanács Kft., Etarget SE, Facebook Inc., Gemius Hungary Kft., Google LLC., E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Külső szolgáltató: a Szolgáltató által, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Szolgáltató részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Szolgáltatóval együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Amennyiben Szolgáltató a Honlapon található tartalomszolgáltatás és tárhely-szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén Szolgáltató az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosult (de nem köteles).

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi Szolgáltató Általános szerződési feltételeinek, a fogalmak meghatározásai az ÁSZF adott pontjában megtalálhatók.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők a Szolgáltató munkatársai az adatvedelem@lakaskulcs.eu e-mail címen.

Szolgáltató és adatkezelő:

Név: Lakás&Kulcs Kft. Székhely: 9400 Sopron Ferenczy J.u.6. E-mail: adatvedelem@lakaskulcs.eu

Az Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, közvetlen elérhetősége: adatvedelem@lakaskulcs.eu

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szolgáltató kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

2018. május 24.

LAKÁSKULCS-direct